Risikooplysninger

RISIKOOPLYSNINGER


A. Udsteders risikofaktorer

PSS kan når som helst og uden forudgående varsel ændre disse vilkår for brug. Du bør gennemgå den nyeste version af disse brugsbetingelser ved at besøge PSS 'websted og klikke på hyperlinket til brugsbetingelser nederst på siden. Din fortsatte adgang til og brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår for brug som ændret. Den eneste meddelelse om ændringer eller ændringer af disse brugsbetingelser vil være ved, at PSS publicerer revideret brug på dette websted; PSS underretter dig ikke separat om ændringer eller ændringer.

1. PSS som udsteder eller modpart

Hvor PSS er udsteder eller modpart for de relevante finansielle instrumenter, bærer en investering i sådanne finansielle instrumenter risikoen for, at PSS ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de relevante finansielle instrumenter på en relevant forfaldsdato.

For at vurdere risikoen bør potentielle investorer overveje alle oplysninger i udbudsdokumenterne vedrørende de relevante finansielle instrumenter og rådføre sig med deres egne professionelle rådgivere, hvis de finder det nødvendigt.

Risikoen i forbindelse med PSS's evne til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til sådanne finansielle instrumenter beskrives under henvisning til de kreditvurderinger, der er tildelt af uafhængige ratingbureauer. En rating er ikke en anbefaling om at købe, sælge eller eje finansielle instrumenter og kan til enhver tid blive suspenderet, reduceret eller trukket tilbage af det tildelende ratingbureau. En suspension, nedsættelse eller tilbagetrækning af en tildelt rating kan påvirke markedsprisen på nogle finansielle instrumenter, hvor PSS er udsteder, negativt.

Vurdering af ansvarlige forpligtelser Alle finansielle instrumenter, der er PSS 'ansvarlige forpligtelser, kan vurderes lavere end dem, der er angivet ovenfor, fordi kravene, der følger af disse forpligtelser, i tilfælde af en insolvens eller likvidation af PSS, er underlagt kravene fra PSS's kreditorer der ikke også er underordnet.

Værdien af ​​finansielle instrumenter, hvor PSS er udsteder eller modpart, forventes delvis at blive påvirket af investorernes generelle vurdering af PSS 'kreditværdighed. Enhver formindskelse af PSS 'kreditværdighed kan resultere i en reduktion i værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter. Hvis der påbegyndes en konkursbehandling vedrørende PSS, kan tilbageleveringen til en indehaver af eller en part i et sådant finansielt instrument være begrænset, og eventuel inddrivelse vil sandsynligvis blive væsentligt forsinket.

B. Generelle risikofaktorer vedrørende finansielle instrumenter

1. Ingen betalinger eller leverancer før afregning

Potentielle investorer bør bemærke, at hvor der ikke skal foretages periodiske rentebetalinger eller andre udlodninger i løbet af et finansielt instrument, hvor sådanne finansielle instrumenter er i form af værdipapirer eller på anden måde kan omsættes, en realisering på det sekundære marked af sådanne finansielle instrumenter kan være det eneste afkast, der potentielt er tilgængeligt for investoren inden afvikling af sådanne finansielle instrumenter. Investorer bør dog være opmærksom på de risikofaktorer, der er beskrevet under overskrifterne "markedsværdi" og "finansielle instrumenter kan være illikvide", der er angivet under overskriften "D. Markedsfaktorer ”nedenfor i denne henseende.

2. Tidlig opsigelse af ekstraordinære årsager, ulovlighed og force majeure

Hvis det er angivet i vilkårene og betingelserne for eventuelle finansielle instrumenter, hvis PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, bestemmer, at opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i forhold til de relevante finansielle instrumenter af årsager uden for dens kontrol er blevet ulovligt eller upraktisk helt eller delvist af en eller anden grund, eller PSS eller den relevante tredjepart, alt efter omstændighederne, bestemmer, at det af grunde uden for dets kontrol ikke længere er lovligt eller praktisk at opretholde sine sikringsordninger med med hensyn til sådanne finansielle instrumenter af en eller anden grund, kan PSS eller den relevante tredjepart, efter omstændighederne, efter eget skøn og uden forpligtelse opsige sådanne finansielle instrumenter tidligt. Potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser finder anvendelse på sådanne finansielle instrumenter, og hvad er konsekvenserne af en sådan opsigelse, herunder hvad der eventuelt skal betales som følge heraf.

3. Markedsforstyrrelser, justeringer og tidlig afslutning af finansielle instrumenter

Hvis det er tilfældet, angivet i vilkårene og betingelserne for eventuelle finansielle instrumenter, kan den relevante beregningsagent bestemme, at der er opstået eller eksisterer en markedsforstyrrelse på et relevant tidspunkt. Enhver sådan afgørelse kan forsinke værdiansættelsen med hensyn til den relevante underliggende, som kan have indflydelse på værdien af ​​de relevante finansielle instrumenter og/eller kan forsinke afviklingen med hensyn til sådanne finansielle instrumenter.

Desuden kan beregningsagenten, hvis det er angivet i vilkårene for eventuelle finansielle instrumenter, foretage justeringer af sådanne vilkår og betingelser for at tage højde for relevante justeringer eller begivenheder i forhold til det underliggende, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelse af en efterfølger til den relevante underliggende eller dens udsteder eller dens sponsor, alt efter omstændighederne. Desuden kan PSS eller den relevante tredjepart under visse omstændigheder opsige de relevante finansielle instrumenter tidligt efter en sådan begivenhed.

Potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser finder anvendelse på sådanne finansielle instrumenter, og hvad der udgør en relevant justering eller hændelse.

4. Beskatning

Potentielle købere og sælgere af finansielle instrumenter bør være opmærksom på, at de kan blive pålagt at betale stempelafgifter eller andre dokumentarafgifter i overensstemmelse med love og praksis i det land, hvor de relevante finansielle instrumenter overføres.

Betaling og/eller levering af ethvert beløb, der forfalder til finansielle instrumenter, kan være betinget af betaling af visse skatter, afgifter og/eller udgifter som angivet i vilkårene for de relevante finansielle instrumenter. PSS eller den relevante tredjepart har, alt efter omstændighederne, ret til, men er ikke forpligtet til, at tilbageholde eller fratrække ethvert beløb, der skal betales eller leveres i henhold til sådanne finansielle instrumenter, det beløb eller den del, der er nødvendig for at redegøre for eller til betale enhver skat, told, afgift, tilbageholdelse eller anden betaling.

Potentielle investorer bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om og hvordan sådanne bestemmelser finder anvendelse på sådanne finansielle instrumenter.

Potentielle købere, der er i tvivl om deres skattemæssige stilling, bør konsultere deres egne uafhængige skatterådgivere. Desuden bør potentielle købere være opmærksom på, at skatteregler og deres anvendelse af de relevante skattemyndigheder ændrer sig fra tid til anden. Derfor er det ikke muligt at forudsige den nøjagtige skattebehandling, der til enhver tid vil gælde.

5. Oplysningsmeddelelse og certificeringer

Hvis finansielle instrumenter er omfattet af bestemmelser om levering af en notifikation, og sådan meddelelse modtages af den eller de parter, der er angivet efter det sidste tidspunkt, der er angivet i vilkårene for de relevante finansielle instrumenter, anses det ikke for at være behørigt leveret indtil nogle senere dage. En sådan skønnet forsinkelse kan i tilfælde af kontantafregnede finansielle instrumenter øge eller reducere det kontante beløb, der skal betales ved afregning, fra hvad det ellers ville have været, men for en sådan skønnet forsinkelse.

For finansielle instrumenter, der kun kan udøves på en dag eller kun i løbet af en udnyttelsesperiode og ikke udtrykkes for at blive udnyttet automatisk, skal enhver udnyttelsesmeddelelse, hvis den ikke leveres senest angivet i vilkårene for de relevante finansielle instrumenter , er ugyldige.

Manglende levering af de certificeringer, der kræves i vilkårene for et emission af finansielle instrumenter, kan resultere i tab eller manglende evne til at modtage beløb eller leverancer, der ellers skyldes i henhold til sådanne finansielle instrumenter. Potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at undersøge, om og hvordan sådanne bestemmelser finder anvendelse på sådanne finansielle instrumenter.

Finansielle instrumenter, der ikke udøves i overensstemmelse med deres vilkår og betingelser, udløber værdiløse. Potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at fastslå, om sådanne finansielle instrumenter er genstand for automatisk udnyttelse, og hvornår og hvordan en udnyttelsesmeddelelse gyldigt kan leveres.

6. Tidsforsinkelse efter træning

Hvor finansielle instrumenter skal udnyttes og afregnes ved en kontant betaling, kan der efter deres udnyttelse være et tidsforsinkelse mellem den tid, udøvelsen finder sted, og det tidspunkt, hvor det gældende kontante beløb i forbindelse med en sådan udnyttelse bestemmes. Enhver forsinkelse mellem udnyttelsestidspunktet og fastsættelsen af ​​kontantbeløbet vil blive specificeret i vilkårene for de relevante finansielle instrumenter. En sådan forsinkelse kan imidlertid være betydeligt længere, især i tilfælde af forsinkelse i udøvelsen af ​​sådanne kontantafregnede finansielle instrumenter som følge af daglige maksimale udnyttelsesbegrænsninger eller efter beregningsagentens afgørelse om, at der er sket en markedsforstyrrelse på et relevant tidspunkt. Det gældende kontantbeløb kan falde eller stige fra, hvad det ville have været, men for en sådan forsinkelse.

Potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter for at undersøge, om og hvordan sådanne bestemmelser finder anvendelse på sådanne finansielle instrumenter.

7. Meget volatile markeder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til priserne på råvarekontrakter og afledte instrumenter, herunder futures og optioner, der er meget volatile. Prisbevægelser på terminkontrakter, futureskontrakter og andre derivatkontrakter, som et finansielt instrument kan knyttes til, påvirkes blandt andet af renter, ændrede udbuds- og efterspørgselsforhold, handels-, finans-, monetære og valutakontrolprogrammer og politikker for regeringer og nationale og internationale politiske og økonomiske begivenheder og politikker. Desuden griber regeringer ind imellem, direkte eller indirekte og ved regulering på visse markeder, især dem i valutaer og renterelaterede futures og optioner. Sådanne interventioner har ofte til formål direkte at påvirke priserne og kan sammen med andre faktorer få alle sådanne markeder til at bevæge sig hurtigt i samme retning på grund af blandt andet rentesvingninger. Enhver sådan intervention kan have en negativ indvirkning på værdien af ​​visse finansielle instrumenter.

8. Kommissionen

Inden en investor køber et finansielt instrument, bør den indhente oplysninger om alle provisioner og andre gebyrer, som du er ansvarlig for. Hvis gebyrer ikke udtrykkes i pengevilkår (men f.eks. Som procentdel af kontraktværdi), bør den indhente en klar og skriftlig forklaring, herunder passende eksempler, for at fastslå, hvad sådanne gebyrer sandsynligvis vil betyde i specifikke pengevilkår. I tilfælde af futures, når provision opkræves som en procentdel, vil den normalt være som en procentdel af den samlede kontraktværdi, og ikke blot som en procentdel af enhver initial betaling.

C. Produktspecifikke risikofaktorer

1. Produktspecifikke risikofaktorer

Forskellige finansielle instrumenter involverer forskellige eksponeringsniveauer for risiko, og ved beslutningen om, hvorvidt de vil handle med eller købe finansielle instrumenter, bør potentielle investorer være opmærksom på følgende.

En investering i eventuelle finansielle instrumenter indebærer risici. Disse risici kan blandt andet omfatte aktiemarked, obligationsmarked, valuta, rente, markedsvolatilitet og økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige risici og enhver kombination af disse og andre risici. Nogle af disse risici diskuteres kort nedenfor.

Potentielle købere bør have erfaring med transaktioner i instrumenter såsom de relevante finansielle instrumenter og i det underliggende i forbindelse med sådanne finansielle instrumenter.

Potentielle købere bør forstå de risici, der er forbundet med en investering i de relevante finansielle instrumenter, og bør først træffe en investeringsbeslutning efter omhyggelig overvejelse med deres juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige og andre rådgivere om (a) egnetheden af ​​en investering i den relevante finansielle instrumenter i lyset af deres egne særlige finansielle, skattemæssige og andre omstændigheder, b) oplysningerne i udbudsdokumentet vedrørende de relevante finansielle instrumenter og (c) den relevante underliggende.

Finansielle instrumenter kan falde i værdi, og hvor finansielle instrumenter er kapitalbeskyttet, bør investorer bemærke, at uanset deres investering i sådanne finansielle instrumenter vil det kontante beløb, der forfalder til udløb, aldrig være mindre end et bestemt minimum kontantbeløb.

En investering i ethvert finansielt instrument bør kun foretages efter vurdering af retningen, timingen og størrelsen af ​​potentielle fremtidige ændringer i værdien af ​​det relevante underliggende og/eller i sammensætningen og/eller beregningsmetoden for det relevante underliggende, som afkastet af enhver sådan investering vil blandt andet være afhængig af sådanne ændringer.

En investor i et finansielt instrument skal generelt være korrekt om retningen, timingen og størrelsen af ​​en forventet ændring i værdien af ​​den relevante underliggende. Mere end én risikofaktor kan have samtidig effekt med hensyn til et finansielt instrument, således at effekten af ​​en bestemt risikofaktor muligvis ikke er forudsigelig. Derudover kan mere end én risikofaktor have en sammensat virkning, som måske ikke er forudsigelig.

Der kan ikke gives sikkerhed for, hvilken virkning enhver kombination af risikofaktorer kan have på værdien af ​​et finansielt instrument.

Finansielle instrumenter, der er knyttet til en underliggende, repræsenterer en investering, der er knyttet til de relevante underliggende og potentielle investorers økonomiske præstationer, bør bemærke, at afkastet (hvis nogen) af deres investering i sådanne finansielle instrumenter vil afhænge af resultaterne af sådanne underliggende.

Potentielle investorer bør også bemærke, at selv om markedsværdien af ​​sådanne finansielle instrumenter er knyttet til en sådan underliggende og vil blive påvirket (positivt eller negativt) af en sådan underliggende, er enhver ændring muligvis ikke sammenlignelig og kan være uforholdsmæssig.

Det er umuligt at forudsige, hvordan niveauet af den relevante underliggende vil variere over tid. I modsætning til en direkte investering i det relevante underliggende, repræsenterer sådanne finansielle instrumenter retten til, efter omstændighederne, at modtage betaling eller levering af det eller de relevante beløb på den angivne eller bestemmelige dato (er) for sådanne finansielle instrumenter, der kan omfatte periodiske rentebetalinger (hvis de er specificeret i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter), som alle eller nogle kan bestemmes på grundlag af resultaterne af den relevante underliggende. De gældende vilkår og betingelser fastsætter bestemmelserne for fastsættelse af det eller de beløb, der skal betales eller skal leveres, efter omstændighederne, på den angivne eller bestemmelige dato (er) for de relevante finansielle instrumenter, herunder eventuelle periodiske rentebetalinger .

TILSIGTIGE INVESTORER I FINANSIELLE INSTRUMENTER KNYTTET TIL EN UNDERLIGENDE SKAL GENNEMFØRE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DE RELEVANTE FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL AT VISSE, HVAD RELEVANT UNDERLYING ER, OG SE, HVOR ELLER BETALING, HVIS PÅ BILLIGHEDER, HVIS PÅ BILLIGHEDER ER, HVIS PÅ BILLIGE HVIS PÅBLADER, HVIS PÅ BILLIGHEDER, HVIS PÅKOMMELIGE, HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVIS HVILKELIG HELSE HVILKEN HVAD HVILKELIGHED, HVAD KAN IHVER TILHANDLING, HVIS PÅBLIK ER, HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVORDAN HVAD HELSEKAN. BELøb (er) BETALES OG/ELLER LEVERES, SOM Sagen kan være, inden der træffes nogen beslutning om at købe sådanne finansielle instrumenter.

Det eneste afkast på finansielle instrumenter kan være den potentielle betaling eller levering, alt efter omstændighederne, af de beløb, der skal betales ved udnyttelse eller indløsning eller på anden måde forfalden, og betaling af eventuelle periodiske rentebetalinger, og potentielle købere bør gennemgå vilkårene og betingelserne for de relevante finansielle instrumenter til at fastslå, hvilke beløb der skal betales og/eller skal leveres, hvilke omstændigheder og hvornår.

PSS eller den relevante tredjepart kan, alt efter omstændighederne, udstede flere spørgsmål om finansielle instrumenter vedrørende den samme underliggende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at PSS eller den relevante tredjepart, efter omstændighederne, vil udstede mere end ét emne af finansielle instrumenter, der er knyttet til en sådan underliggende. Til enhver tid kan antallet af udestående finansielle instrumenter være betydeligt.

Finansielle instrumenter kan blandt andet være knyttet til værdipapirer, indekser, valutaer, kredit for bestemte enheder, derivater, råvarer og/eller råvarefutures, private equity eller illikvide aktiver og fast ejendom, værdipapirer med lav kreditkvalitet, værdipapirer i nød, investeringer på nye eller udviklende markeder og/eller fondsaktier inklusive hedgefonde.

2. Finansielle instrumenter knyttet til aktier

Med hensyn til finansielle instrumenter, der er knyttet til en egenkapitalpapir eller kurv af aktiepapirer, kan investorer på den angivne eller bestemmelige dato (er) for sådanne finansielle instrumenter modtage enten fysisk levering af et givet antal af de relevante aktiepapirer og/eller betaling af et beløb bestemt på grundlag af værdien af ​​de relevante aktieværdipapirer på en given dato eller datoer i forhold til en eller flere andre datoer. En investering i sådanne finansielle instrumenter kan derfor indebære lignende markedsrisici som en direkte investering i de relevante aktier, og investorer bør rådgive i overensstemmelse hermed. (Hvis nogen) renter, der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​et eller flere værdipapirer på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer eller ved henvisning til udbytte betalt for sådan egenkapital værdipapirer.

I forhold til sådanne finansielle instrumenter vil ingen udsteder af de relevante aktieværdipapirer have deltaget i udarbejdelsen af ​​et udbudsdokument vedrørende de relevante finansielle instrumenter eller vilkårene for de relevante finansielle instrumenter, og PSS vil ikke foretage nogen undersøgelse eller undersøgelse med med hensyn til oplysningerne om enhver sådan udsteder indeholdt deri eller i de dokumenter, hvorfra disse oplysninger blev hentet. Derfor kan der ikke være sikkerhed for, at alle begivenheder, der fandt sted før udstedelsesdatoen for de relevante finansielle instrumenter (herunder begivenheder, der ville påvirke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​alle offentligt tilgængelige dokumenter, der bruges af PSS ved udarbejdelsen af ​​et udbudsdokument vedrørende det relevante finansielle instrumenter), der ville påvirke handelsprisen på de relevante aktiepapirer, er blevet offentliggjort. Efterfølgende oplysning om sådanne begivenheder eller oplysning om eller manglende offentliggørelse af væsentlige fremtidige begivenheder vedrørende udsteder af sådanne aktier kan påvirke handelsprisen for sådanne aktier og dermed handelsprisen eller værdien af ​​sådanne finansielle instrumenter.

Medmindre andet er angivet i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter, vil indehavere af sådanne finansielle instrumenter ikke have stemmeret eller rettigheder til at modtage udbytte eller udlodninger eller andre rettigheder med hensyn til de relevante aktier, som sådanne finansielle instrumenter vedrører.

 

3. Finansielle instrumenter knyttet til indekser

Med hensyn til finansielle instrumenter, der er knyttet til et indeks eller en kurv med indekser, kan investorer på den angivne eller bestemmelige dato (er) for sådanne finansielle instrumenter modtage betaling af et beløb, der er bestemt ud fra værdien af ​​det eller de relevante indeks på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer og/eller fysisk levering af aktiver, der er knyttet til det relevante indeks eller indeks. (Hvis nogen) renter, der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes på grundlag af værdien af ​​et eller flere af de relevante indeks på en given dato eller datoer i forhold til en eller flere andre datoer.

 

4. Finansielle instrumenter knyttet til valutaer

Med hensyn til finansielle instrumenter, der er knyttet til en eller flere valutaer, kan investorer på den angivne eller bestemmelige dato (er) for sådanne finansielle instrumenter modtage betaling af et beløb, der er bestemt med henvisning til værdien af ​​de relevante valutaer på en given dato eller datoer i forhold til en eller flere andre datoer. (Hvis nogen) renter, der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes ud fra værdien af ​​en eller flere af de relevante valutaer på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer.

Udsving i valutakurser i den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv med valutaer) påvirker værdien af ​​finansielle instrumenter, der er knyttet til den eller de pågældende valutaer. Desuden kan investorer, der har til hensigt at konvertere gevinster eller tab ved modtagelse af penge fra eller salg af sådanne finansielle instrumenter til deres hjemmevaluta, blive påvirket af udsving i valutakurser mellem deres hjemlige valuta og den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv med valutaer). Valutaværdier kan blive påvirket af komplekse politiske og økonomiske faktorer, herunder statslige foranstaltninger for at fastsætte eller støtte værdien af ​​en valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv med valutaer), uanset andre markedskræfter. Købere af finansielle instrumenter, der er knyttet til en valuta eller valutaer, risikerer at miste hele deres investering, hvis valutakurser i den relevante valuta (eller en eller flere af valutaerne i en kurv med valutaer) ikke bevæger sig i den forventede retning.

Hvis der efterfølgende udstedes yderligere finansielle instrumenter eller optioner vedrørende bestemte valutaer eller bestemte valutaindekser, vil udbuddet af finansielle instrumenter og optioner vedrørende sådanne valutaer eller valutaindeks på markedet stige, hvilket kan forårsage den pris, til hvilken sådanne finansielle instrumenter handles på det sekundære marked for at falde markant.

I den almindelige forløb med sin daglige valutahandel eller markedsfremstilling eller for at styre risikoen for dets eksponering i forhold til ethvert finansielt instrument, der er indgået med dig, kan PSS og/eller dets datterselskaber eller en tredjepart indtræde i, afvikle, afslutte eller lukke helt eller delvist transaktioner med tredjemand (tredjepartstransaktioner) før, på eller efter det tidspunkt, hvor: (i) værdiansættelsen af ​​det finansielle instrument bestemmes (ii) værdiansættelsen af ​​en ekstern markedsfastsættelse eller benchmark, som et finansielt instrument henviser til, bestemmes (en fastsættelse) (iii) det finansielle instrument skal afregnes eller (iv) en parts rettigheder til at kræve afvikling af det finansielle instrument bliver udøvelige (alle eller nogen af ​​disse tider er et relevant tidspunkt). Det er muligt, at indtræden i tredjepartstransaktioner på et relevant tidspunkt kan påvirke valutakurser direkte eller indirekte, hvilket igen kan have indflydelse på værdien af ​​et finansielt instrument for dig eller værdien af ​​en rettelse og/eller kan udløse visse bestemmelser i et finansielt instrument.

 

5. Finansielle instrumenter, der er knyttet til kredit for bestemte enheder

Finansielle instrumenter kan knyttes til en eller flere specificerede enheders kredit og i tilfælde af, at der opstår visse omstændigheder, der er specificeret i vilkårene for sådanne finansielle instrumenter, PSS eller, efter omstændighederne, den relevante tredjemands forpligtelse til at betalingsbeløb under sådanne finansielle instrumenter kan erstattes af en forpligtelse til at betale andre beløb beregnet ud fra værdien af ​​forpligtelser vedrørende en eller flere af sådanne specificerede enheder og/eller at opfylde sådanne forpligtelser. Desuden kan sådanne finansielle instrumenter, der er rentebærende, ophøre med at bære renter på eller før datoen for sådanne omstændigheder.

 

6. Finansielle instrumenter knyttet til derivater

Finansielle instrumenter kan udstedes eller på anden måde indgås, hvis afkast er knyttet til afledte instrumenter (som kan være komplekse), der søger at ændre eller replikere investeringsresultaterne for bestemte værdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på en gearet eller upålideligt grundlag. Det underliggende med hensyn til sådanne finansielle instrumenter har generelt en modpartsrisiko og fungerer muligvis ikke på den forventede måde, hvilket resulterer i større tab eller værditilvækst. Sådanne finansielle instrumenter er udsat for risici, der kan resultere i tab af hele eller en del af værdien af ​​det underliggende og dermed påvirke værdien af ​​de finansielle instrumenter negativt. Sådanne risici kan omfatte rente- og kreditrisiko, volatilitet, pris og efterspørgsel på verdens- og lokalmarkedet og generelle økonomiske faktorer og aktivitet. Det underliggende kan være et derivat, som også kan have en meget høj gearing indlejret i det, der i væsentlig grad kan forstørre markedsbevægelser, hvilket betyder, at tab i nogle tilfælde kan overstige værdien af ​​det relevante derivatinstrument og dermed resultere i et totalt tab.
Nogle af markederne for afledte instrumenter er "håndkøb" eller "interdealer" markeder, som kan være illikvide og undertiden er udsat for større spænd mellem tilbuds- og udbudspriser end børshandlede derivater. Deltagerne på sådanne markeder er typisk ikke genstand for kreditvurdering og lovgivningsmæssigt tilsyn, hvilket ville være tilfældet for medlemmer af "børsbaserede" markeder. Dette udsætter investorer i finansielle instrumenter, der er knyttet til sådanne derivater, for risikoen for, at en modpart ikke vil afvikle en transaktion i overensstemmelse med dens vilkår og betingelser, fordi modparten har et kredit- eller likviditetsproblem, eller fordi modparten misligholder en anden grund. Forsinkelser i afviklingen kan også skyldes tvister om vilkårene i den relevante derivatkontrakt (uanset om de er i god tro), da sådanne markeder kan mangle de etablerede regler og procedurer for hurtig løsning af tvister mellem markedsdeltagere, der findes på "børsbaserede" markeder. Disse faktorer kan få værdien af ​​et finansielt instrument til at falde. En sådan "modpartsrisiko" findes i alle "håndkøb" eller bilaterale swaps og accentueres i kontrakter med længere løbetid, hvor uforudsete hændelser kan gribe ind for at forhindre afvikling. Værdiansættelsen af ​​håndkøbte derivattransaktioner er også underlagt større usikkerhed og variation end værdien af ​​børshandlede derivater, og værdiansættelser fra en part kan afvige fra værdiansættelser fra en tredjepart eller værdien ved likvidation af den relevante transaktion. Under visse omstændigheder er det muligvis ikke muligt at opnå markedskurser for værdien af ​​en håndkøbt derivattransaktion.

 

7. Finansielle instrumenter knyttet til råvarer og/eller råvarefutures

Med hensyn til finansielle instrumenter, der er knyttet til en vare eller kurv med varer eller råvarefutures, kan investorer på den angivne eller bestemmelige dato (er) for sådanne finansielle instrumenter modtage betaling af et beløb, der er bestemt ud fra værdien af ​​de relevante varer eller futureskontrakter på en given dato eller datoer i forhold til en anden dato eller datoer. (Hvis nogen) renter, der skal betales på sådanne finansielle instrumenter, kan beregnes på grundlag af værdien af ​​en eller flere varer på en given dato eller dateret i forhold til en eller flere andre datoer eller ved henvisning til en eller flere råvarefutureskontrakter.

Investorer bør bemærke, at prisændringerne på varen eller varekurven kan være udsat for betydelige udsving, der muligvis ikke korrelerer med ændringer i renter, valutaer eller andre indekser og tidspunktet for ændringer i den eller de relevante varers pris. kan påvirke det faktiske afkast til investorer, selvom det gennemsnitlige niveau er i overensstemmelse med deres forventninger. Generelt, jo tidligere ændringen i varens pris eller priser, desto større er effekten på udbyttet.

Råvareterminer er meget volatile. Varemarkeder påvirkes blandt andet af ændrede udbuds- og efterspørgselsforhold, vejr-, regerings-, landbrugs-, handels- og handelsprogrammer og politikker, der er designet til at påvirke råvarepriser, politiske og økonomiske begivenheder i verden og ændringer i renten. Desuden indebærer investeringer i futures- og optionskontrakter yderligere risici, herunder, uden begrænsning, gearing (margin er normalt en procentdel af kontraktens pålydende værdi, og eksponeringen kan være næsten ubegrænset). En indehaver af en futuresposition kan opleve, at sådanne positioner bliver illikvide, fordi visse råvarebørser begrænser udsving i visse futureskontraktpriser i løbet af en enkelt dag ved forskrifter, der kaldes "daglige prissvingningsgrænser" eller "daglige grænser". Under sådanne daglige grænser må der i løbet af en enkelt handelsdag ikke udføres handler til priser ud over de daglige grænser. Når først prisen på en kontrakt for en bestemt fremtid er steget eller faldet med et beløb svarende til den daglige grænse, kan positioner i fremtiden hverken indtages eller likvideres, medmindre handlende er villige til at foretage handler inden for eller inden for grænsen. Dette kan forhindre en indehaver i straks at likvidere ugunstige positioner og udsætte den for betydelige tab.

Futures -kontraktpriser i forskellige varer har lejlighedsvis overskredet den daglige grænse i flere på hinanden følgende dage med lidt eller ingen handel. Lignende hændelser kan forhindre likvidation af ugunstige positioner og udsætte en investor i et finansielt instrument, der er knyttet til sådanne kontraktpriser, for betydelige tab.

Markedsprisen på sådanne finansielle instrumenter kan være volatil og kan afhænge af den resterende tid til udnyttelse eller indløsning og volatiliteten i varens eller råvarernes pris. Prisen på varen eller råvarerne kan blive påvirket af økonomiske, finansielle og politiske begivenheder i en eller flere jurisdiktioner, herunder faktorer, der påvirker børser eller tilbudssystemer, som sådanne varer kan handles på.

 

8. Finansielle instrumenter knyttet til private equity eller illikvide aktiver

Finansielle instrumenter kan være knyttet til en underliggende, som er underlagt juridiske eller andre overførselsrestriktioner, eller for hvilke der ikke findes noget likvidt marked, f.eks. Aktier i private virksomheder. Markedspriserne, hvis nogen, for sådanne aktiepapirer har en tendens til at være mere volatile, og det kan være umuligt at sælge sådanne aktiepapirer, når det ønskes, eller realisere deres dagsværdi i tilfælde af et salg. Sådanne aktier kan hverken noteres på en børs eller handles på et håndkøbs-marked. Som følge af fraværet af et offentligt handelsmarked for disse aktier, vil de sandsynligvis være mindre likvide end børsnoterede aktier. Der kan være betydelige forsinkelser i forsøget på at sælge ikke-børsnoterede aktier. Selvom disse aktier kan sælges i privatforhandlede transaktioner, kan de realiserede priser fra dette salg være mindre end de oprindeligt betalte. Desuden er selskaber, hvis aktier ikke er registreret eller børsnoteret, ikke omfattet af oplysningskravene og andre investorbeskyttelseskrav, som ville være gældende, hvis deres egenkapitalpapirer blev registreret eller børsnoteret.

Desuden kan en børs eller tilsynsmyndighed suspendere handelen med en bestemt kontrakt, beordre øjeblikkelig likvidation og afvikling af en bestemt kontrakt eller beordre, at handel med en bestemt kontrakt udelukkende udføres til likvidation. Ulikviditeten af ​​positioner kan resultere i betydelige uforudsete tab, og investorer i finansielle instrumenter forbundet dertil kan derfor også lide betydelige uforudsete tab.

 

9. Finansielle instrumenter knyttet til værdipapirer med lav kreditkvalitet

Finansielle instrumenter kan være knyttet til særligt risikable investeringer, der også kan tilbyde potentiale for tilsvarende høje afkast. Som følge heraf er der en betydelig risiko for, at en investor i et sådant finansielt instrument kan miste hele eller i det væsentlige hele sin investering. Det underliggende, der vedrører sådanne finansielle instrumenter, kan vurderes lavere end investeringsgrad og kan derfor betragtes som "uønskede obligationer" eller nødlidende værdipapirer (se også "Finansielle instrumenter knyttet til nødlidende værdipapirer" nedenfor).

 

10. Finansielle instrumenter knyttet til nødlidende værdipapirer

Finansielle instrumenter kan være knyttet til værdipapirer hos udstedere i svag finansiel tilstand, der oplever dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoværdi, står over for særlige konkurrence- eller produktforældelsesproblemer, eller som er involveret i konkurs- eller omorganiseringsprocedurer. Sådanne finansielle instrumenter kan indebære betydelige risici, der kan resultere i betydelige eller endda samlede tab af det beløb, der er investeret i sådanne finansielle instrumenter. Blandt de risici, der er forbundet med finansielle instrumenter forbundet med sådanne investeringer, er, at det ofte kan være svært at få oplysninger om den sande tilstand for udstederen af ​​den relevante underliggende; værdien af ​​den relevante underliggende kan blive påvirket negativt af love vedrørende blandt andet svigagtige overførsler og andre annullerede overførsler eller betalinger, långivers ansvar og en domstols magt til at afvise, reducere, underordne eller frakøve særlige krav markedsprisen på den relevante underliggende kan være udsat for pludselige og uregelmæssige markedsbevægelser og prisvolatilitet over gennemsnittet, og spændet mellem bud- og udbudspriser på den relevante underliggende kan være større end dem, der hersker på andre værdipapirmarkeder det kan tage et antal år, før markedsprisen på den relevante underliggende afspejler dens egenværdi; i en virksomhedsreorganisering er det muligvis ikke muligt at gennemføre reorganiseringen (f.eks. på grund af manglende opnåelse af nødvendige godkendelser) og ved en likvidation (både i og uden for konkurs) og en reorganisering er der risiko for, at likvideringen eller omorganiseringen vil blive forsinket (f.eks. indtil forskellige forpligtelser, faktiske eller betingede, er opfyldt) eller vil resultere i en fordeling af kontanter eller en ny værdipapir, hvis værdi vil være mindre end købsprisen for den relevante underliggende.

 

11. Finansielle instrumenter knyttet til investeringer i nye eller udviklende markeder

Finansielle instrumenter kan være knyttet til værdipapirer hos udstedere, der ikke er lokaliseret i eller er underlagt regulering i udviklede lande eller værdipapirer, der ikke er denomineret i valutaen i eller ikke handles i udviklede lande. Investering i sådanne finansielle instrumenter indebærer visse særlige risici, herunder risici forbundet med politisk og økonomisk usikkerhed, ugunstige statslige politikker, restriktioner for udenlandske investeringer og valutakonvertibilitet, valutakursudsving, mulige lavere oplysnings- og reguleringsniveauer og usikkerhed vedrørende status , fortolkning og anvendelse af love, herunder, men ikke begrænset til, love vedrørende ekspropriation, nationalisering og konfiskation. Virksomheder, der ikke er beliggende i udviklede lande, er generelt heller ikke omfattet af ensartede regnskabs-, revisions- og regnskabsstandarder, og revisionspraksis og -krav er muligvis ikke sammenlignelige med dem, der gælder for virksomheder i udviklede lande. Ydermere har værdipapirer, der ikke handles i udviklede lande, en tendens til at være mindre likvide, og priserne på sådanne værdipapirer mere volatile. Desuden kan afvikling af handler på nogle sådanne markeder være meget langsommere og mere udsat for fejl end på markeder i udviklede lande. Øgede depotomkostninger samt administrative vanskeligheder (såsom anvendelsen af ​​lovgivningen i de nye vækst- eller udviklingslandes jurisdiktioner for depotmænd i sådanne jurisdiktioner under forskellige omstændigheder, herunder konkurs, evne til at inddrive tabte aktiver, ekspropriation, nationalisering og rekordadgang) kan også stammer fra vedligeholdelse af aktiver i sådanne nye eller udviklingslande.

 

12. Finansielle instrumenter knyttet til fondsaktier inklusive hedgefonde

Hvor det underliggende er eller vedrører en eller flere fonde, afspejler de relevante finansielle instrumenter resultaterne af sådanne fonde, som kan være "hedgefonde". En hedgefond kan handle og investere i en bred vifte af investeringsinteresser, såsom gælds- og aktieværdipapirer, råvarer og valuta og kan indgå afledte transaktioner, herunder uden begrænsning, futures og optioner. En hedgefond kan ofte være illikvide og må kun handles månedligt, kvartalsvis eller endda sjældnere. Af alle disse grunde og dem, der er beskrevet nedenfor, anses det generelt for at være risikabelt at investere direkte eller indirekte i hedgefonde. Hvis det underliggende er en hedgefond, der ikke klarer sig tilstrækkeligt, falder dens værdi, muligvis til nul. Hedgefonden (erne) afspejlet i den relevante underliggende fra tid til anden og dens/deres hedgefonds handelsrådgivere samt de markeder og instrumenter, de investerer i, er ofte ikke genstand for revision af statslige myndigheder, selvregulerende organisationer eller andre tilsynsmyndigheder.

Følgende er en ikke-udtømmende liste over de risici, der er forbundet med at investere i hedgefonde:

A. Investeringschef

En hedgefonds ydelse afhænger af udførelsen af ​​de investeringer, der vælges af nøglepersoner, der er knyttet til den daglige drift af investeringsforvalteren i den relevante hedgefond og af sådanne nøglepersoners ekspertise. Enhver tilbagetrækning eller anden ophør af investeringsaktiviteter på vegne af investeringsforvalteren af ​​nogen af ​​disse personer kan resultere i tab og/eller ophør eller opløsning af den relevante hedgefond. Investeringsstrategi, investeringsrestriktioner og investeringsmål for en hedgefond giver sin investeringsforvalter et stort skøn til at investere dens aktiver, og der kan ikke være nogen garanti for, at investeringsforvalterens investeringsbeslutninger vil være rentable eller effektivt vil afdække risikoen for marked eller andre betingelser og dermed sådanne beslutninger kan få værdien af ​​den relevante hedgefond til at falde.
En investeringsforvalter kan modtage præstationsrelaterede gebyrer, som kan være betydelige. Beregningsmetoden for sådanne gebyrer kan skabe et incitament for investeringsforvalteren til at foretage investeringer, der er mere risikable eller mere spekulative, end det ville være tilfældet, hvis sådanne gebyrer ikke blev betalt til investeringsforvalteren. Eftersom resultatgebyrer kan beregnes på et grundlag, der både omfatter urealiserede og realiserede gevinster på den relevante hedgefonds aktiver, kan sådanne gebyrer desuden være større, end hvis de udelukkende var baseret på realiserede gevinster. Hvis en hedgefond ikke præsterer eller ikke præsterer tilstrækkeligt til at dække gebyrerne, falder værdien af ​​den relevante hedgefond og kan falde til nul.

B. Manglende adskillelse af aktiver

En primærmægler kan være eller være blevet udpeget i relation til en hedgefond og vil derfor være ansvarlig for depot-, clearing-, finansierings- og rapporteringstjenester med hensyn til værdipapirtransaktioner, der er indgået af den relevante investeringsforvalter. Når investeringer fra en hedgefond klassificeres af den relevante primærmægler som sikkerhed, må de ikke adskilles af en sådan primærmægler fra egne investeringer. Som følge heraf kan sådanne investeringer være tilgængelige for kreditorerne hos en sådan primærmægler i tilfælde af insolvens, og den relevante hedgefond kan miste en del af eller hele sin interesse i sådanne investeringer.

C. Sikring af risici

En investeringsforvalter kan udnytte warrants, futures, terminskontrakter, swaps, optioner og andre afledte instrumenter, der involverer værdipapirer, valutaer, renter, råvarer og andre aktivkategorier (og kombinationer af det foregående) med henblik på at etablere "markedsneutrale" arbitragepositioner som en del af sine handelsstrategier og for at sikre sig mod bevægelser på kapitalmarkederne. Sikring mod et fald i værdien af ​​en porteføljeposition eliminerer ikke udsving i værdierne af porteføljepositioner eller forhindrer tab, hvis værdierne for sådanne positioner falder, men etablerer andre positioner, der er designet til at vinde på den samme udvikling, og dæmper dermed faldet i porteføljepositioners værdi. Sådanne sikringstransaktioner kan også begrænse muligheden for gevinst, hvis værdien af ​​porteføljepositionen skulle stige. Desuden er det måske ikke altid muligt for investeringsforvalteren at gennemføre sikringstransaktioner eller gøre det til priser, rater eller niveauer, der er fordelagtige for hedgefonden. Succesen med alle sikringstransaktioner vil være underlagt bevægelser i retning af værdipapirpriser og valuta og renter og stabilitet eller forudsigelighed i prisforhold. Selvom en hedgefond måske indgår sådanne transaktioner for at reducere valutakurs- og renterisici, kan uventede ændringer i valuta eller renter resultere i en dårligere samlet performance for hedgefonden, end hvis den ikke havde deltaget i sådanne sikringstransaktioner. Derudover kan graden af ​​sammenhæng mellem prisbevægelser for de instrumenter, der anvendes i en sikringsstrategi, og prisbevægelser i den porteføljeposition, der afdækkes, variere. Desuden kan investeringsforvalteren af ​​forskellige årsager muligvis ikke eller måske ikke søge at etablere en perfekt sammenhæng mellem sådanne sikringsinstrumenter og de porteføljebeholdninger, der afdækkes. En ufuldkommen korrelation kan forhindre en hedgefond i at opnå den påtænkte hedge eller udsætte en hedgefond for risiko for tab.

D.Gearing

Hedgefonde kan muligvis låne (eller anvende gearing) uden begrænsning og kan udnytte forskellige kreditlinjer og andre former for gearing, herunder swaps og genkøbsaftaler. Mens gearing giver mulighed for at øge en hedgefonds samlede afkast, har det også en potentiel stigning i tab. Hvis indkomst og påskønnelse af investeringer foretaget med lånte midler er mindre end de påkrævede rentebetalinger på lånet, vil hedgefondens værdi falde. Derudover vil enhver begivenhed, der påvirker værdien af ​​en investering i en hedgefond, blive forstørret i det omfang, en sådan hedgefond er gearet. Den kumulative effekt af en hedgefonds anvendelse af gearing på et marked, der bevæger sig negativt mod sådanne hedgefonds investeringer, kan resultere i et betydeligt tab for hedgefonden, der ville være større, end hvis hedgefonden ikke blev gearet. Endvidere kan enhver brug af hedgefonden af ​​swaps og andre derivater til at få eksponering mod visse investeringer udnytte hedgefondens aktiver og udsætte den for de ovenfor beskrevne risici.

E. Risici forbundet med brugen af ​​marginlån

En investeringsforvalters forventede brug af kortfristede lån vil medføre visse yderligere risici for den relevante hedgefond. For eksempel, hvis værdipapirer pantsætter mæglere for at sikre en hedgefonds marginkonti et fald i værdi, kan en sådan hedgefond blive genstand for et "margin call", hvorefter den enten skal indbetale yderligere midler hos mægleren eller være genstand for obligatorisk likvidation af de pantsatte værdipapirer for at kompensere for værdifaldet. I tilfælde af et pludseligt fald i værdien af ​​hedgefondens aktiver kan investeringsforvalteren muligvis ikke likvidere aktiver hurtigt nok til at afdrage marginalgælden. I et sådant tilfælde kan den relevante hovedmægler efter eget skøn likvidere yderligere aktiver i hedgefonden for at opfylde en sådan marginalgæld. Præmierne for visse optioner, der handles på ikke-amerikanske børser, kan betales med margin. Hvis investeringsforvalteren sælger en option på en futureskontrakt, kan det være påkrævet at indbetale margin med et beløb svarende til marginkravet fastsat for den futureskontrakt, der ligger til grund for optionen, og derudover et beløb, der i det væsentlige er lig med præmien for optionen . Marginkravene, der stilles til skrivning af optioner, kan, selv om de er justeret for at afspejle sandsynligheden for, at out-of-the-money optioner ikke bliver udnyttet, faktisk være højere end dem, der er pålagt ved direkte handel på futuresmarkederne. Hvorvidt der kræves en marginindskud til håndkøbsmuligheder afhænger af aftale mellem parterne i transaktionen.

F. lav kreditkvalitet og nødlidende værdipapirer

Hedgefonde kan investere i værdipapirer forbundet med særligt risikofyldte investeringer eller værdipapirer fra udstedere i svag finansiel tilstand, der oplever dårlige driftsresultater, har betydelige kapitalbehov eller negativ nettoværdi, står over for særlige konkurrence- eller produktforældelsesproblemer, eller som er involveret i konkurs eller reorganiseringsprocedurer. Investeringer af denne type kan indebære betydelige risici, der kan resultere i betydelige eller til tider endda samlede tab. Nogle af de risici, der er forbundet med investeringer i sådanne enheder, er beskrevet i "finansielle instrumenter, der er knyttet til værdipapirer med lav kreditkvalitet" og "finansielle instrumenter, der er knyttet til nødlidende værdipapirer" ovenfor.

G. Derivater

Hedgefonde kan investere i afledte instrumenter (hvoraf nogle kan være komplekse), der søger at ændre eller replikere investeringsresultaterne for bestemte værdipapirer, råvarer, valutaer, renter, indekser eller markeder på et gearet eller ikke -gearet grundlag. Disse instrumenter har generelt en modpartsrisiko og er underlagt de risici, der er beskrevet i "finansielle instrumenter, der er knyttet til derivater" ovenfor.
Hedgefonde kan også købe eller sælge optioner på en række underliggende aktiver. Risikoen ved at skrive (sælge) optioner er ubegrænset, idet optionens skribent skal købe (i tilfælde af et put) eller sælge (i tilfælde af et opkald) det underliggende værdipapir til en bestemt pris ved udnyttelse. Der er ingen grænse for den pris, en hedgefond kan skulle betale for at opfylde sine forpligtelser som optionskribent. Som aktiver, der ikke kan have værdi ved afvikling, kan optioner indføre et væsentligt yderligere element af gearing og risiko for en hedgefonds markedseksponering. Anvendelsen af ​​visse optionstrategier kan udsætte en hedgefond for investeringstab, der er betydelige, selv i forbindelse med positioner, for hvilke den relevante investeringsforvalter korrekt har forudset kursen i markedspriser eller prisforhold.

H.Specielle risici forbundet med handel med håndkøbsderivater

Nogle af de markeder, hvor en hedgefond kan gennemføre afledte transaktioner, er "håndkøb" eller "interdealer" -markeder, som kan være illikvide og undertiden er udsat for større spænd mellem bud- og udbudspriser end børshandlede derivattransaktioner . Deltagerne på sådanne markeder er typisk ikke genstand for kreditvurdering og lovgivningsmæssigt tilsyn, hvilket ville være tilfældet for medlemmer af "børsbaserede" markeder. Dette udsætter hedgefonden for risikoen for modparts misligholdelse eller forsinkelse i afviklingen og dermed de risici, der er beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til derivater" ovenfor. Disse faktorer kan få en hedgefond til at lide et tab på grund af ugunstige markedsbevægelser, mens udskiftningstransaktioner udføres eller på anden måde. En sådan "modpartsrisiko" accentueres, hvor hedgefonden har koncentreret sine transaktioner med en enkelt eller lille gruppe modparter. En hedgefond er generelt ikke begrænset til at handle med en bestemt modpart eller koncentrere nogen eller alle dens transaktioner med en modpart. Hvis en investeringsforvalter deltager i sådanne håndkøbstransaktioner, vil den relevante hedgefond desuden blive udsat for risikoen for, at modparten (normalt den relevante hovedmægler) undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til transaktionen. Værdiansættelsen af ​​håndkøbte derivattransaktioner er også behæftet med større usikkerhed og variation end værdien af ​​børshandlede derivater. "Udskiftningsværdien" af en afledt transaktion kan afvige fra værdien af ​​"likvidation" af en sådan transaktion, og værdiansættelsen fra en hedgefonds modpart til sådanne transaktioner kan afvige fra værdiansættelsen fra en tredjepart eller værdien ved likvidation af transaktion. Under visse omstændigheder er det muligvis ikke muligt for en hedgefond at opnå markedskurser for værdien af ​​en håndkøbt derivattransaktion. En hedgefond kan også være ude af stand til at lukke eller indgå en modregning i håndkøb af derivater på et tidspunkt, den ønsker at gøre det, hvilket resulterer i betydelige tab. Især lukning af en håndkøbt afledt transaktion kan normalt kun ske med samtykke fra modparten til transaktionen. Hvis der ikke opnås et sådant samtykke, vil en hedgefond ikke være i stand til at lukke sine forpligtelser og kan lide tab.

I. flydende investeringer

Hedgefonde kan foretage investeringer, der er underlagt juridiske eller andre overførselsrestriktioner, eller som der ikke findes noget likvidt marked for, f.eks. Aktier i private virksomheder, og som er underlagt de risici, der er beskrevet i “Finansieringsinstrumenter knyttet til private equity eller illikvide aktiver og reelle ejendom ”ovenfor. Derudover kan futurespositioner, der indtages af en hedgefond, blive illikvide, fordi for eksempel visse råvarebørser begrænser udsving i visse futureskontraktpriser i løbet af en enkelt dag ved forskrifter, der kaldes "daglige prissvingningsgrænser" eller "daglige grænser" som beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til råvarer og/eller råvarefutures" ovenfor.

Juridiske og lovgivningsmæssige risici

Lov- og reguleringsændringer kan påvirke en hedgefond negativt. Regulering af investeringsinstrumenter, såsom hedgefonde og mange af de investeringer, en investeringsforvalter må foretage på vegne af en hedgefond, er stadig under udvikling og kan derfor ændres. Desuden er mange statslige organer, selvregulerende organisationer og børser bemyndiget til at tage ekstraordinære handlinger i tilfælde af markedstilfælde. Det er umuligt at forudsige virkningen af ​​eventuelle fremtidige juridiske eller regulatoriske ændringer på en hedgefond, men kan være betydelig og negativ.

K.Shortsalg

Et kort salg indebærer salg af et værdipapir, som en hedgefond ikke ejer i håb om at købe det samme værdipapir (eller et værdipapir, der kan udskiftes hertil) på et senere tidspunkt til en lavere pris. For at levere til køberen skal hedgefonden låne værdipapiret og er forpligtet til at returnere værdipapiret til långiveren, hvilket opnås ved et senere køb af værdipapiret. Hedgefonden realiserer et overskud eller et tab som følge af et shortsalg, hvis værdien af ​​værdipapiret henholdsvis falder eller stiger mellem datoen for det korte salg og den dato, hvor hedgefonden dækker sin korte position, dvs. sikkerhed for at erstatte den lånte sikkerhed. Et kort salg indebærer den teoretisk ubegrænsede risiko for en stigning i markedsprisen for værdipapiret, der ville resultere i et teoretisk ubegrænset tab.

L.Råvarer og råvarefutures

En hedgefond kan investere i råvarer og/eller råvarefutures og derfor være omfattet af blandt andet de risici, der er beskrevet i "finansielle instrumenter knyttet til råvarer og/eller råvarefutures" ovenfor.

M.Hedge fund kompensation

En hedgefond sørger typisk for et resultatgebyr eller tildeling ud over et grundlæggende rådgivningsgebyr til sin generelle partner, investeringsforvalter eller person, der tjener i tilsvarende kapacitet. Resultatgebyrer eller tildelinger kan skabe et incitament for en investeringsforvalter til at vælge mere risikable eller mere spekulative underliggende investeringer, end det ellers ville være tilfældet.

N. ”Soft Dollar” -betalinger

Ved valg af mæglere, banker og forhandlere til at gennemføre transaktioner på vegne af en hedgefond kan en investeringsforvalter overveje faktorer som pris, mægleres, banker og/eller forhandleres evne til at gennemføre transaktioner hurtigt og pålideligt, deres faciliteter, den operationelle effektivitet hvormed transaktioner gennemføres, deres finansielle styrke, integritet og stabilitet og kommissionssatsernes konkurrenceevne i sammenligning med andre mæglere, banker og forhandlere samt kvaliteten, omfattende og hyppigheden af ​​eventuelle leverede produkter eller tjenester eller betalte udgifter af sådanne mæglere, banker og forhandlere. Produkter og tjenester kan omfatte forskningsartikler, der bruges af investeringsforvalteren til at træffe investeringsbeslutninger, og udgifter, der betales, kan omfatte investeringsforvalterens generelle omkostninger. Sådanne "bløde dollar" -fordele kan få en investeringsforvalter til at gennemføre en transaktion med en bestemt mægler, bank eller forhandler, selvom den muligvis ikke tilbyder de laveste transaktionsgebyrer. En investeringsforvalter er ikke forpligtet til (i) at opnå de laveste mæglerkommissionskurser eller (ii) kombinere eller arrangere ordrer for at opnå de laveste mæglerkommissionskurser på sin mæglervirksomhed. Hvis en investeringsforvalter finder ud af, at mængden af ​​provisioner, der opkræves af en mægler, er rimelig i forhold til værdien af ​​mægler- og forskningsprodukter eller -tjenester, som en sådan mægler leverer, kan den udføre transaktioner, for hvilke sådanne mæglers provisioner er større end de provisioner, en anden mægler har kan oplade. Sådanne mæglerkommissioner kan udbetales til mæglere, der udfører transaktioner for den relevante administrerede konto, og som leverer, betaler eller tilbagebetaler en del af hedgefondens mæglerkommission til hedgefonden til betaling af omkostninger ved ejendom eller tjenester (såsom forskningstjenester) , telefonlinjer, nyheds- og tilbudsudstyr, computerfaciliteter og publikationer), der anvendes af den relevante investeringsforvalter eller dets datterselskaber. En investeringsforvalter vil have mulighed for at bruge "bløde dollars" genereret af sine investeringsaktiviteter til at betale for ejendommen og tjenesterne beskrevet ovenfor. Udtrykket "bløde dollars" refererer til en investeringsforvalters modtagelse af ejendom og tjenester leveret af mæglere (eller futures -kommissionshandlere i forbindelse med futures -transaktioner) uden nogen form for kontant betaling fra en sådan investeringsforvalter baseret på mængden af ​​indtægter fra mæglerkommissioner for transaktioner udført for investeringsforvalterens kunder. En investeringsforvalter vil overveje mængden og arten af ​​forskningstjenester leveret af mæglere samt i hvilket omfang sådanne tjenester er påberåbt, og vil forsøge at allokere en del af mæglerforretningen på den relevante administrerede konto på grundlag af disse overvejelser.

Særlige risici forbundet med handel med terminkontrakter

Hedgefonde kan deltage i fremadrettet handel. Terminskontrakter handles i modsætning til futureskontrakter ikke på børser og er ikke standardiserede, snarere fungerer banker og forhandlere som hovedmænd på disse markeder og forhandler hver transaktion på individuelt grundlag. Forward og "cash" handel er i det væsentlige ureguleret; der er ingen begrænsning på daglige prisbevægelser, og spekulative positionsgrænser er ikke gældende. De hovedmænd, der handler på terminsmarkederne, er ikke forpligtet til fortsat at lave markeder i de valutaer eller råvarer, de handler, og disse markeder kan opleve perioder med illikviditet, nogle gange af betydelig varighed. Der har været perioder, hvor visse deltagere på disse markeder ikke har været i stand til at angive priser for bestemte valutaer eller råvarer eller har noteret priser med en usædvanligt bred spredning mellem den pris, de var parate til at købe, og den, de var parate til at sælge til. . Afbrydelser kan forekomme på ethvert marked, der handles af hedgefonde på grund af usædvanligt stor handelsmængde, politisk indgriben eller andre faktorer. Markedslikikviditet eller forstyrrelse kan resultere i store tab for en hedgefond.

P.Koncentration af investeringer

Selvom en hedgefond generelt vil sigte mod at investere i diversificerede investeringer, kan investeringsforvalteren for en hedgefond investere sådanne hedgefonds aktiver i et begrænset antal investeringer, der kan være koncentreret i få lande, industrier, sektorer i en økonomi og/eller udstedere. Som følge heraf, selvom investeringer fra hedgefonde bør diversificeres, kan den negative indvirkning på værdien af ​​den relevante hedgefond fra ugunstige bevægelser i et bestemt land, økonomi eller industri eller værdien af ​​en bestemt udsteders værdipapirer være betydeligt større end hvis en sådan hedgefond ikke fik tilladelse til at koncentrere sine investeringer i et sådant omfang.

Q.Omsætning

Hedgefonde kan investere på grundlag af visse kortsigtede markedshensyn. Som følge heraf forventes omsætningshastigheden inden for hedgefonde at være betydelig og potentielt indebære betydelige mæglerkommissioner, gebyrer og andre transaktionsomkostninger.

R. Operationelle og menneskelige fejl

En hedgefonds succes afhænger til dels af den relevante investeringsforvalters nøjagtige beregning af prisforhold, kommunikation af præcise handelsinstruktioner og løbende positionsevalueringer. Derudover kan en investeringsforvalters strategier kræve aktiv og løbende styring af varigheder og andre variabler og dynamiske justeringer af en hedgefonds positioner. Der er mulighed for, at der gennem menneskelige fejl, tilsyn eller operationelle svagheder kan opstå fejl i denne proces og føre til betydelige handelstab og en negativ effekt på den relevante hedgefonds indre værdi.

S.Pålidelighed af værdiansættelser

Hedgefonde værdiansættes i henhold til hedgefondens instrument, der regulerer sådanne værdiansættelser. Hedgefondens styringsinstrumenter bestemmer generelt, at værdipapirer eller investeringer, der er illikvide, ikke handles på en børs eller på et etableret marked, eller for hvilke der ikke let kan bestemmes nogen værdi, vil blive tildelt en sådan dagsværdi, som investeringsforvalteren kan bestemme i dens vurdering baseret på forskellige faktorer. Sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, samlede forhandlertilbud eller uafhængige vurderinger. Sådanne værdiansættelser er muligvis ikke vejledende for, hvad den faktiske dagsværdi ville være på et aktivt, likvidt eller etableret marked.

T.Investeringsstrategier

Hedgefonde er en relativt heterogen aktivklasse, hvor investeringsforvalterne efter eget skøn kan bestemme deres strategier. Som en konsekvens er der ingen almindeligt accepteret definition for de strategier, der anvendes af hedgefonde. Det kan endda være umuligt at knytte visse hedgefonde til kun én specifik definition af en strategi. Desuden er der forskellige niveauer, hvor klassifikationer kan foretages: enhver generel strategi består af forskellige delstrategier, som kan være meget forskellige fra hinanden.

Finansielle instrumenter kan være knyttet til eller være futures eller optioner eller udstedt som "håndkøb" eller bilaterale kontrakter, for hvilke der ikke er noget handelsmarked.

13. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er futures

Transaktioner i futures indebærer forpligtelse til at foretage eller tage levering af kontraktens underliggende aktiv på et senere tidspunkt eller i nogle tilfælde at afvikle stillingen med kontanter. De bærer en høj grad af risiko. Den 'gearing' eller 'gearing', der ofte kan opnås i futureshandel, betyder, at en lille bevægelse kan føre til en forholdsmæssigt meget større bevægelse i værdien af ​​investeringen, og dette kan arbejde både mod en investor og til den. Futures -transaktioner har en eventualforpligtelse, og investorer bør være opmærksom på konsekvenserne af dette, især eventuelle marginkrav.

Marginerede transaktioner kræver, at køberen foretager en række betalinger mod købsprisen i stedet for at betale hele købsprisen med det samme. Hvis en investor handler med kontrakter om forskelle eller sælger optioner, kan den bære et totalt tab af den margin, den indsætter for at etablere eller fastholde en position. Hvis markedet bevæger sig mod en investor, kan det blive opfordret til at betale en betydelig ekstra margin med kort varsel for at bevare positionen. Hvis den ikke gør det inden for den nødvendige tid, kan dens position likvideres med tab, og den vil være ansvarlig for det resulterende underskud. Selvom en transaktion ikke er margeneret, kan den stadig være forpligtet til at foretage yderligere betalinger under visse omstændigheder ud over ethvert beløb, der blev betalt, da den indgik kontrakten.

14. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er optioner

Finansielle instrumenter kan være foret med optioner med forskellige egenskaber under forudsætning af følgende betingelser.
Købemuligheder: -Køb af optioner indebærer mindre risiko end salgsmuligheder, fordi hvis prisen på det underliggende aktiv bevæger sig mod investoren, kan det ganske enkelt lade optionen bortfalde. Det maksimale tab er begrænset til præmien plus eventuelle provision eller andre transaktionsgebyrer.
Skrivemuligheder: -Hvis en investor skriver en option, er den involverede risiko betydeligt større end at købe optioner. Det kan være margenansvarligt for at bevare sin position, og et tab kan blive påført langt over den modtagne præmie. Ved at skrive en option accepterer investoren en juridisk forpligtelse til at købe eller sælge det underliggende, hvis optionen udnyttes mod den, dog langt markedsprisen har bevæget sig væk fra udnyttelseskursen. Hvis investoren allerede ejer det underliggende, som det har indgået kontrakt om at sælge (når optionen vil blive kendt som en 'covered call option'), reduceres risikoen. Hvis den ikke ejer den underliggende (en 'uncovered call option') kan risikoen være ubegrænset. Kun erfarne personer bør overveje at skrive uafdækkede muligheder, og derefter først efter at have sikret alle detaljer om de gældende forhold og potentiel risikoeksponering.

15. Finansielle instrumenter knyttet til eller som er kontrakter om forskelle

Futures og optionskontrakter kan også kaldes kontrakter for forskelle. Disse kan være optioner og futures på ethvert indeks, samt valuta- og renteswaps. I modsætning til andre futures og optioner kan disse kontrakter dog kun afregnes kontant. Investering i en kontrakt for forskelle medfører de samme risici som at investere i en fremtid eller en option, og du bør være opmærksom på disse som beskrevet ovenfor.

16. Finansielle instrumenter, der er knyttet til eller som er transaktioner uden for valuta i derivater

Selvom nogle udenrigsmarkeder er meget likvide, kan transaktioner i udenlandske eller "ikke-overførbare" derivater indebære større risiko end at investere i valutaderivater, fordi der ikke er noget valutamarked, hvor man kan lukke en åben position. Det kan være umuligt at afvikle en eksisterende position, vurdere værdien af ​​den position, der opstår som følge af en transaktion uden for børsen, eller vurdere risikoen. Budpriser og tilbudspriser behøver ikke at være angivet, og selv hvor de er, vil de blive fastlagt af forhandlere i disse instrumenter, og det kan derfor være svært at fastslå, hvad der er en rimelig pris.